Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w NORYMBERDZE

Legitymacje szkolne

LEGITYMACJE SZKOLNE

1. W celu wystawienia nowej legitymacji szkolnej (uczniowie rozpoczynający naukę lub gdy w legitymacji brakuje miejsca na pieczątkę) należy oddać w sekretariacie szkoły:
a) stosowny wniosek (w załączeniu) wraz ze zdjęciem ucznia.
b) Starą legitymację z brakiem miejsca na pieczątkę

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie wniosków oraz załączanie zdjęć o wymiarach zgodnych z podanymi we wniosku.
W celu przedłużenia ważności legitymacji szkolnej należy oddać w sekretariacie szkoły lub u kierownika legitymację do przedłużenia ważności.

Legitymacje są wysyłane do ORPEG w Warszawie, po podstemplowaniu są odsyłane na adres szkoły. W przypadku osobistego odbioru należy to zgłosić w sekretariacie w SPK lub u kierownika.

2. Procedura postępowania w przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.
Podstawa prawna:
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170),
* ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa
Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.
Waluta rachunku: PLN
Kod BIG/Swift: NBPLPLPW
(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:
* dowód wpłaty,
* aktualne zdjęcie,
* zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.
W załączeniu:
* wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej