ZATRUDNIMY REFERENTA

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze ogłasza konkurs na stanowisko: specjalisty

Wymiar czasu pracy: 0,1 etatu data rozpoczęcia pracy 01.09.2018 r.

ZATRUDNIMY REFERENTA

Opis stanowiska
I. Wymagania niezbędne:
1.Obywatelstwo polskie,
2.Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań nazajmowanym stanowisku,
3.Oświadczenie o niekaralności,
4.Wykształcenie wyższe, dwuletni staż pracy,
5.Znajomość przepisów dotyczących Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198z późn.zm.),ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe(Dz. U.z 2017 r., poz. 59 zpóźn.zm.), Karta Nauczyciela (Dz. U. z2018 r. poz. 967),Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
6.Umiejętność obsługi komputera,
7.Znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań.
II. Wymagania dodatkowe:
1.Wiedza z zakresu znajomości prawa administracyjnego, prawa oświatowego,
2.Komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,
3.Dobra znajomość programów: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Power Point, grafiki komputerowej i sieci Internet.
4.Umiejętność redagowania pism urzędowych, sprawozdań, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów – także w formie elektronicznej.
5.Umiejętność obsługi urządzeń wielofunkcyjnych, skanowania dokumentów, przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, obsługi poczty e-mail.
6.Zamieszkanie w Monachium lub w okolicach Monachium.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w tym świadectw,
2.Prowadzenie teczek osobowych nauczycieli,
3.Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem zapisów i
ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej)
4.Właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list,ich aktualizacja, a także archiwizacja,
5.Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań
administracyjno-biurowych na wniosek kierownika, nauczycieli,
uczniów i ich rodziców,
6.Wprowadzanie danych statystycznych szkoły.
7.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w SPK,
8.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia uczniów, nauczycieli i pracowników administracji,
9. Przygotowywania druków dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników,
10. Administrowanie strony internetowej szkoły.
IV. Warunki pracy i płacy: Zatrudnienie na czas określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami,zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. 2017, poz. 770 z późn. zm.)

V. Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny,
2.Życiorys
3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
4.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5.Oświadczenie o stanie zdrowia,
6.Oświadczenie o niekaralności.
VI.Podpisane oświadczenia kandydata:
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoba, która wygra konkurs, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8a KN) i wykonania badań lekarskich.Wszystkie dokumenty w należy przesłać pocztą do dnia 23.09.2018 r. do godziny 16.00 na adres mailowy:
norymberga@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać:
„Konkurs na stanowisko specjalisty”.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Norymberga, 1 września 2018 r.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze, adres: Röntgenstr. 5 81679 München, wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty.

Zostałem(łam)poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
..................................................................
Data i odręczny podpis kandydata
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze, adrres: Röntgenstr. 5 81679 München, wchodzącym w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zasady te mają zastosowanie od 25.05. 2018 r.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze, adres: Röntgenstr. 5 81679 München, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicąza pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
3.Administrator danych osobowych –Szkolny Punkt Konsultacyjnego wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą -przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana daneosobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu dotreści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
8.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie -wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacjąw udziale w procesie rekrutacji.
9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za GranicąPani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.